För LillaShop.se (drivs av Andri Group AB) är personlig integritet viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Andri Group AB, Organisationsnummer 559176-6182, med adress Lövsångaregatan 2, 254 50 Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Ändamål: För att kunna hantera beställning/köp/tjänst

Behandlingar som utförs: 
• Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
• Identifikation och ålderskontroll.        
• Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Qliro). All hantering av betalningar via Qliro. 
• Hantering av reklamations och garantiärenden.       

Kategorier av personuppgifter:
• Namn   
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,e•post och telefonnummer).       
• Betalningshistorik.       
• Betalningsformation.       
• Din korrespondens.      
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.      
• Användaruppgifter för medlemssidor.

Laglig grund: 
Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: 
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations och garantiärenden.

Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs: 
• Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen,penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet,vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier av personuppgifter:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress,e-post och telefonnummer)
• Betalningshistorik
• Betalningsformation
• Din korrespondens
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
• Användaruppgifter för medlemssidor

Laglig grund: 
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: 
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifter enligt tillämplig lag.  Exempel är bokförings och journalföringslagar.

Ändamål: För att kunna hantera kundtjänstärenden

Behandlingar som utförs: 
• Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
• Identifiering
• Utredning av eventuella klagomål och supportärenden

Kategorier av personuppgifter:
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Din korrespondens. Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål. 
• Användaruppgifter för medlemssidor

Laglig grund: 
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 
Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

Ändamål: För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event

Behandlingar som utförs: 
• Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
• Identifiering och kontroll av ålder.
• Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster.

Kategorier av personuppgifter: 
• Namn
• Personnummer eller ålder
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
• Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

Laglig grund: 
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod:
Under den tid tävlingen/eventet pågår

Ändamål: För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system  i stort

Behandlingar som utförs: 
• Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
• Framtagande av underlag i syfte att förbättra varur och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
• Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
• Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö• och hållbarhetsperspektiv.
• Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
• Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
• Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller anonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar vårt bonusprogram.

Kategorier av personuppgifter:
• Ålder.
• Kön.
• Bostadsort.
• Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
• Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
• Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar.
• Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten, etc.

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: 
Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Ändamål: För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Behandlingar som utförs: 
• Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. incidentrapportering i butik).
• Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, eller medlemsvillkor.
• Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter:
• Personnummer.
• Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
• Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
• Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund: 
Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
• Transporter (logistikföretag och speditörer).
• Bokningstjänst.
• Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). Qlrio
• Marknadsföring (publikation och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet).

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
• Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
• Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
• Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

För visst IT-stöd kan uppgifterna överföras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvarig är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p.g.a. lagstiftning till exempel sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat. Specifika lagringstider hittar du i tabellerna under rubriken ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?”.

Notera att uppgifter som samlas in för enskilda ändamål kan komma att sparas under en längre tid än vad som framgår ovan eftersom samma uppgifter kan användas för andra ändamål med en längre lagringstid. 

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång) 

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. 
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
  • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för 
  • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning 

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Vi kommer då göra en bedömning av om det finns avgörande berättigade skäl som gör att vi trots din begäran måste fortsätta lagra dina uppgifter. Du har också alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k.  dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På LillaShop.se använder vi följande cookies:
• Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
• Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
• Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
• Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats.)
• Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).
Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du tror att vi agerar felaktigt uppmanar vi dig att kontakta oss på privacy@lillashop.se

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter?

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på privacy@lillashop.se 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 2019-01-05